InstitucionalCiutadansProfessionals
Plana d'inici SSIBE Mapa Web de navegació contacte Accés Restringit
institucional

Codi ╚tic

Sota la denominació “Serveis de Salut Integrats” s’agrupen la voluntat i el compromís social de la fundació privada Hospital de Palamós, l’entitat de naturalesa pública Consorci Assistencial del Baix Empordà i l’AIE Serveis de Salut Integrats Baix Empordà constituïda per les dues primeres.

La missió de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà és la prestació de serveis de qualitat en l'àmbit de la salut i la dependència, al Baix Empordà, d'acord amb un model d'atenció integrat i orientat al ciutadà; els seus valors:
Respecte: envers els ciutadans, els professionals i l'entorn
Equitat: en la gestió de recursos i en el tracte a professionals i pacients
Implicació: per garantir compromís, participació, rigor, discreció i professionalitat
Flexibilitat: per tenir agilitat i capacitat d'adaptació
Proximitat: per ser accessibles, transparents i oferir un bon tracte
Innovació: utilitzar el coneixement i la creativitat per implementar noves metodologies;
i la seva visió: oferir serveis excel.lents i integrats per millorar el nivell de salut i d'autonomia dels ciutadans al Baix Empordà.

Serveis de Salut integrats manté un elevat grau d’exigència ètica en la seva actuació envers els pacients, els seus familiars, la comunitat, el sistema sanitari i també amb els professionals que formen part dels seus centres i serveis.

El respecte a la dignitat de la vida humana és un valor essencial per a Serveis de Salut Integrats. Per aquest motiu, cada persona serà atesa amb consideració i respecte, sense discriminació per raons d’edat, gènere, religió, ètnia, cultura, condició socio-econòmica, creença o discapacitat.

Aquest compromís, que queda reflectit en els estatuts i en la missió, visió i valors institucionals, va més enllà dels requeriments legals i administratius i de les normes de bona pràctica.

En aquesta línia, Serveis de Salut Integrats:

Audita anualment els seus comptes, mitjançant una empresa independent, per tal de garantir una gestió econòmica, patrimonial, financera i fiscal rigoroses i eficients.

Garanteix la correcta gestió de la informació, la confidencialitat i la protecció de les dades de caràcter personal, mitjançant la seva adhesió al “Codi Tipus de la Unió Catalana d’Hospitals”.

Promou la protecció dels drets de la persona i el respecte a la seva dignitat i als principis bàsics d’autonomia, beneficència, no maleficència i justícia que han de regir qualsevol procés assistencial, mitjançant el seu Comitè d’Ètica Assistencial, així com el Comitè de Recerca, pel que fa al seu àmbit de responsabilitat.

Posa a disposició dels usuaris i de les seves famílies, especialment en cas d’ingrés, la Carta de Drets i Deures del pacient, per tal de donar la màxima informació dels serveis que es presten i donar a conèixer els drets i obligacions dels pacients.

S’ha adherit voluntàriament a un sistema de gestió i auditoria ambientals (EMAS) per tal de millorar el seu comportament ambiental i difondre la informació oportuna al públic i a altres parts interessades.

En relació als pacients,

 El compromís de Serveis de Salut Integrats, que s’estén a la totalitat del seu equip humà, és el de procurar als seus pacients, la millor atenció possible, amb la major qualitat humana, científica i tècnica, evitar procediments i actuacions innecessàries, rebutjar l’acarnissament terapèutic i defensar el dret a morir amb dignitat.

 Es respectarà la llibertat dels pacients o dels seus representants legals per rebutjar o suggerir modificacions en els procediments diagnòstics o terapèutics, sempre que siguin compatibles amb l’ètica mèdica i la dignitat de la persona.

 Es vetllarà en tot moment pel dret a la intimitat dels pacients i a la confidencialitat de les seves dades. La informació que coneixem dels pacients i de la que som dipositaris, no serà revelada a tercers sense el seu consentiment exprés, a excepció dels casos legalment establerts.

 Es procurarà oferir informació comprensible i suficient als pacients i als seus familiars, amb rigor i humanitat. Es fomentarà la lliure determinació del pacient en totes les qüestions que afectin la seva salut, i es respectaran les voluntats anticipades redactades d’acord amb la legalitat vigent.

En relació als professionals, Serveis de Salut integrats,

 Posarà al seu abast els recursos necessaris per a l’atenció dels pacients i en fomentarà un ús responsable. 

Estimularà el treball en equip i l’establiment de relacions de col·laboració basades en el respecte, la cooperació i la confiança, per tal d’afavorir un bon ambient de treball que repercuteixi positivament en la qualitat i en la continuïtat assistencial.

Respectarà els drets dels professionals, valorarà i promourà les seves qualitats, els estimularà a participar activament en els processos de decisió, i promourà la formació continuada per tal de mantenir un nivell de coneixements adequat i la millora permanent de la qualitat assistencial.

Vetllarà per minimitzar qualsevol tipus de risc laboral i proporcionar el màxim nivell de seguretat i protecció a tots els professionals en un entorn lliure d’amenaces i abusos.

Defendrà la igualtat d’oportunitats i afavorirà el desenvolupament dels seus treballadors tant en l’aspecte professional com en el personal, afavorint la conciliació entre la vida professional personal i familiar dels mateixos. 

En relació a la recerca,

 Es promourà una activitat investigadora rigorosa i responsable.

 Tots els treballs de recerca hauran de comptar amb l’aprovació, supervisió i tutela del Comitè de  Recerca de la institució i del Comitè d’Ètica i Investigació Clínica conveniat si es tracta d’assaigs clínics.

 En tots els projecte de recerca es valorarà la relació risc/benefici i es garantiran els principis de beneficència, justícia, voluntarietat, confidencialitat i privacitat.

En relació a la societat,

 Serveis de Salut Integrats no té ànim de lucre. Tots els recursos econòmics que generi es destinaran al desenvolupament equilibrat dels centres i a l’actualització dels seus mitjans en els camps tecnològic i humà.

 Harmonitzarà els seus objectius amb responsabilitat social, fomentarà l’educació de la població per a la salut i farà de la participació de les persones ateses l’eix d’actuació de les seves institucions.

Impulsarà el desenvolupament de serveis que afavoreixin la inclusió social i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitats.

Establirà acords de col·laboració que contribueixin a l’assoliment de les seves finalitats, en el marc legal establert i sempre en benefici dels seus pacients.

No establirà acords amb empreses per restringir la competència i evitaran pràctiques competitives que puguin actuar en contra dels interessos dels seus pacients.

No cooperarà amb cap persona o entitat en el compliment d’objectius no democràtics o discriminadors.

Reflectirà la naturalesa i finalitat de les seves institucions en qualsevol informació o publicitat i l’ajustarà al principi de veracitat sense induir a error als destinataris de la mateixa.

 La seva gestió serà absolutament transparent als legals representants de la ciutadania, davant les sol·licituds d’informació que aquests presentin.

No acceptarà subvencions ni contractes que especifiquin condicions inconsistents amb els seus valors, polítiques i objectius. Qualsevol condició acordada amb un patrocinador constarà per escrit.

 Tota la seva activitat econòmico-financera es regirà pel principi de transparència absoluta i per un compliment escrupolós de la llei.

 Implementarà amb responsabilitat i eficiència les normes que permetin garantir la protecció i conservació del medi ambient, farà un ús racional de les energies no renovables i de l’aigua, procurarà evitar la utilització de productes o aparells contaminants i gestionarà escrupolosament els residus de risc i altres materials perillosos, amb estricta observança de tota la normativa aplicable.


codi ètic aprovat pels Òrgans de govern de SSIBE el mes de novembre de 2007

 
2018 - Serveis de Salut Integrats Baix Empordà - C/Hospital n17-19 Edif. Fleming - 17230 Palamós | Valid XHTML 1.0 | PolÝtica de cookies