InstitucionalCiutadansProfessionals
Plana d'inici SSIBE Mapa Web de navegació contacte Accés Restringit
institucional

Polítiques de Medi Ambient i de Prevenció de riscos laborals

POLÍTICA DE MEDI AMBIENT

El Patronat de la Fundació Hospital de Palamós i el Consell de Govern del Consorci Assistencial del Baix Empordà, ambdues entitats sota la denominació genèrica de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE), essent conscients del compromís que tenen envers la societat i de la importància que la protecció del medi ambient té en el desenvolupament de la seva activitat, han decidit implantar un Sistema de Gestió Ambiental basat en la norma ISO 14001:2004 i en el Reglament (CE) Nº 761/2001 (EMAS).

L’esmentat sistema de gestió ambiental complementa la cultura de qualitat de l’empresa (pla de qualitat implantat i adhesió al procés d’acreditació de la Generalitat de Catalunya) i el compromís de millora continuada en matèria de seguretat i salut laboral (sistema de gestió de prevenció de riscos laborals implantat).

El sistema de gestió ambiental, es fonamenta en l’adquisició dels següents compromisos:

- Fer compatible la satisfacció dels usuaris mitjançant una prestació del servei de màxima qualitat i una gestió eficient de les nostres activitats tenint cura de la protecció del medi ambient.

- Proporcionar el marc per assegurar la millora continua i la prevenció de la contaminació, assignant els recursos necessaris.

- Complir la normativa ambiental aplicable als nostres serveis d’assistència, així com a les activitats i instal·lacions associades, i altres requisits subscrits de forma voluntària.

- Definir objectius i fites ambientals que siguin, en la mesura del possible, mesurables, i coherents amb la nostra política ambiental i establir, implementar i mantenir un o diversos programes per assolir-los, revisant i avaluant el seu compliment de forma periòdica, com a eina de millora continua del comportament ambiental.

- Conscients del volum i perillositat dels residus generats per l’activitat sanitària, gestionar els residus realitzant una segregació adequada i promoure la minimització d’aquests, d’una forma tècnicament i econòmicament viable.

- Desenvolupar l’activitat tenint en compte criteris d’estalvi energètic i recursos naturals com també de control de la contaminació generada per l’abocament d’aigües residuals i emissions atmosfèriques, establint procediments documentats, tant aplicables durant el desenvolupament normal de l’activitat dels centres, com també en casos d’incidents, accidents i situacions d’emergència.

- Col·laborar amb institucions públiques i privades per al desenvolupament i difusió d’accions de millora del comportament mediambiental propi i aliè, involucrant diferents col·lectius com ara el personal, usuaris i proveïdors.

- Adoptar accions necessàries per a que aquesta política ambiental sigui coneguda, compresa i es compleixi per part de tot el personal del centres de treball, com també per aquelles persones que treballin en nom del centre.

mediambient@ssibe.cat


POLÍTICA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

La Política és la base on es sustenta el Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals i Medi Ambient, és un compromís comú de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) i està a disposició dels treballadors i del públic en general.

Aquest compromís inclou millorar de forma continua i treballar per a prevenir la contaminació i els riscos laborals, cumplir amb la legislació Ambiental i de Prevenció de Riscos així com altres requeriments que es puguin subscriure de forma voluntària.

La Política està signada per l'alta direcció de l'empresa, en aquest cas pel gerent de l'Entitat. A continuació s'adjunten els documents de Política signats.

Documents associats per descarregar
  • Document de política de prevenció de riscos laboralsDescarregardescarregar
  • Document de política de medi ambientDescarregardescarregar
 
2018 - Serveis de Salut Integrats Baix Empordà - C/Hospital n17-19 Edif. Fleming - 17230 Palamós | Valid XHTML 1.0 | Política de cookies