Docència Accés Restringit Home

Beques i ajuts generals

Recerca i Docència > Recerca > Beques i ajuts generals> Beca Joan Prat de Recerca Clínica

Beca Joan Prat de Recerca Clínica

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

1. Objecte:        

Concessió d’una beca  a un projecte de recerca clínica a desenvolupar en un o més centres de la xarxa SSIBE, en memòria de Joan Prat i Coll.

2. Sol·licitants: 

Poden presentar-se a aquesta convocatòria els professionals assistencials vinculats laboralment o adscrits funcionalment a algun centre de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE).

Els professionals en formació i els de centres externs a SSIBE poden participar com col·laboradors, però no com investigadors principals.

3. Gratificació econòmica i facilitats:

Es concedirà una gratificació total de 1.500€ a lliure disposició de l’equip investigador, sense necessitat de cap més justificació que la realització del treball i presentació de resultats.

La Direcció Assistencial prioritzarà el projecte becat a l’hora de donar facilitats per al seu desenvolupament en el marc de la activitat laboral.

4. Sol·licituds:

1.1.   Documentació:

               - Títol del projecte (descripció breu, que permeti identificar l'objectiu principal)

-    Investigadors: nom i cognoms (Centre o Servei) de tots els participants. Cal especificar qui és l’investigador principal o coordinador del grup.

1.  Introducció: antecedents i justificació de l’estudi; revisió bibliogràfica.

2.  Objectius.

3.  Disseny de l’estudi i mètode:

-   Tipus d’estudi: observacional (de cohorts; de casos i controls; transversal) ; experimental (d’intervenció; assaig clínic aleatori)

-   Població: població d’estudi; criteris d’inclusió i d’exclusió. Si escau:  mostra (grandària i selecció); assignació a grups.                               

-   Variables a analitzar.

-   Descripció de la intervenció, si escau.

-   Mètode de recollida i registre de dades: font d’obtenció, qüestionaris o enquestes; bases de dades.

4. Estratègia d’anàlisi i avaluació de resultats.

5. Pla d’execució:

-   Desenvolupament de l’estudi (procediments)

-   Durada i cronograma. No podrà ser superior als 15 mesos.

-   Aspectes ètics previstos.

-   Recursos humans i tècnics

Aquesta beca no pretén cobrir directament les despeses que tingui l’estudi.

Tanmateix, amb al finalitat de valorar la factibilitat del projecte, si la realització de l’estudi requereix recursos específics, cal detallar-los amb el seu cost aproximat.

En aquest detall, si escau, poden incloure’s conceptes com: adquisició de productes i materials, cost de proves extraordinàries, remuneració de col·laboradors externs, dedicació fora de la jornada laboral si fos imprescindible, i altres despeses específiques de l’estudi.

No s’han d’incloure despeses per a l’assistència a congressos ni per a la difusió i publicació dels resultats, que poden ser cobertes per altres formes de finançament establertes a SSIBE.

Així mateix, cal especificar si es compta amb alguna altra font de finançament.

Com qualsevol projecte, independent d’aquesta convocatòria, pot sol·licitar-se finançament a compte del Fons de Recerca de SSIBE, dins de les seves possibilitats.

 1.2.   Format i lloc de presentació:

 1.3.   Termini:

S’admetran projectes fins el 23 de setembre a les 24 h.

5.    
Valoració i atorgament:

6.     Presentació, desenvolupament  i publicació:

7.     Forma de pagament i garanties:

-    30 % quan s’adjudiqui.

-    70% quan es presentin els resultats de l’estudi.

 8.     Finançament: 

   

Twitter

 

© 2011 - Serveis de Salut Integrats Baix Empordà - c/ Hospital, 17-19 Edif. Fleming - 17230 Palamós