Docència Accés Restringit Home

Normativa i procediments

Recerca i Docència > Recerca > Normativa i procediments> Informació per a promotors externs> Procediment i Gestió econòmica

Procediment i Gestió econòmica

MEMÒRIA ECONÒMICA

El promotor de l'estudi ha de presentar una memòria econòmica en la que es detallin les activitats específiques vinculades a l'estudi, i ha de concretar l'import que proposa sigui per cada cas o sigui pel conjunt de l'estudi. El càlcul de les despeses efectives el realitza SSIBE a partir de la valoració de les activitats específiques, més les despeses indirectes que corresponguin. Cal tenir en compte que hi ha establerta una contribució al fons de recerca de l'entitat que varia en funció del remanent, un cop descomptades les despeses -si n'hi ha-, que és d'un mínim d'un 10%.

No es poden fer pagaments directes de finançador extern a professionals, sinó que s'han de fer via Departament de Facturació de l'entitat en concepte del que es disposi en el contracte. Amb la finalitat d'emetre la corresponent factura en el seu termini, el promotor ha de facilitar les seves dades fiscals.

La distribució del finançament aportat pel promotor és un procediment intern que no es fa constar en el contracte.


TAXES DE GESTIÓ

Així mateix, estan establertes unes despeses fixes inicials per la gestió econòmico-administrativa i avaluació del Comitè de Recerca que ascendeixen a la quantitat de 300 € més IVA a part del que s'especifiqui en la memòria econòmica del projecte (aquest import es factura al mateix temps que es comunica la resolució del Comitè). En els casos particulars en que l'estudi no disposi de finançament, consultar amb la Secretaria tècnica la manera de procedir.


CONTRACTE DE RECERCA

En tot estudi de recerca en que es col·labori amb professionals o entitats jurídiques aliens a SSIBE es plantejarà la formalització d’un contracte, o conveni de col·laboració, on es determinaran els drets i obligacions de les parts, i constarà l’assignació econòmica prevista, si n’hi ha.

La formalització de contracte o conveni serà requisit imprescindible per participar en el projecte, i s’haurà de signar previ al seu inici, en qualsevol dels casos següents:

-  Assajos clínics
-  Estudis observacionals post autorització de medicaments
- Estudis en que es faci una cessió de bases de dades a professionals o entitats jurídiques aliens a SSIBE
-  Estudis en que es faciliti l’accés als registres de SSIBE a professionals aliens.
-  Estudis promoguts per la indústria farmacèutica o de productes sanitaris.
-  Estudis en que es col·labori amb qualsevol empresa o entitat jurídica, sigui o no la promotora.
- Estudis en que hi hagi transferència econòmica.

En els casos no inclosos en la relació prèvia, principalment estudis observacionals promoguts per professionals independents que es gestionen personalment els projectes, no serà un requisit imprescindible. Tanmateix, es proposarà als professionals o centres promotors o col·laboradors la formalització d’ un contracte o conveni, atès que es considera recomanable  per donar més seguretat jurídica a la col·laboració per ambdues parts, i sobretot millorar la protecció dels drets dels professionals participants en quant a propietat intel·lectual i front eventuals conflictes d’interessos de qualsevol mena.

En els assajos clínics s’utilitzarà el model establert pel Departament de Salut de la Generalitat. En altres tipus de disseny d’estudis, s’utilitzaran models proposats pel Comitè de Recerca de SSIBE, i revisats per l’assessoria jurídica de l’entitat.

Es podran comentar amb els promotors les adaptacions necessàries per a cada estudi concret.

 

   

Twitter

 

© 2011 - Serveis de Salut Integrats Baix Empordà - c/ Hospital, 17-19 Edif. Fleming - 17230 Palamós