Docència Accés Restringit Home

Normativa i procediments

Recerca i Docència > Recerca > Normativa i procediments> Pla i reglament de Recerca a SSIBE> Annex 2: Procediment d'avaluació de projectes

Annex 2: Procediment d'avaluació de projectes

CRITERIS D’AVALUACIÓ PEL COMITÈ DE RECERCA    

Tots els membres del Comitè de Recerca avaluaran individualment els següents apartats. Aquesta avaluació es farà amb anterioritat a la convocatòria de la reunió. La Secretaria Tècnica del Comitè de Recerca, facilitarà la documentació als seus membres una setmana abans de la convocatòria.

1. Idoneïtat i metodologia del protocol o assaig clínic
1.1 Avaluació dels objectius: hi ha la descripció dels objectius de forma concisa i explicativa?   
SI:                       NO: 

1.2 Relació risc / benefici: està present aquesta relació en el projecte de forma específica?
SI:                       NO: 

1.3 Està present l’adequació de l’efecte principal en l’avaluació dels bjectius?
SI:                       NO: 

1.4 La mesura de l’efecte principal té una fiabilitat adequada?
SI:                       NO: 

1.5 Idoneïtat de la mostra: criteris de mostreig i selecció de la població;està ben definit?
SI:                       NO: 

1.6 Viabilitat de l’estudi?
SI:                       NO: 

1.7 Consta la descripció de la previsió dels efectes adversos i mesures a adoptar en cas d’aparició d’aquests?
SI:                       NO: 

1.8 Al protocol d’estudi es contempla la previsió seguiment pèrdues possibles i el seu possible biaix? 
SI:                       NO: 

1.9 Seguiment dels subjectes seleccionats? 
SI:                       NO: 

2. Idoneïtat de l’equip investigador
2.1 Idoneïtat de l’investigador principal? 
SI:                       NO: 

3. Informació a la població d’estudi
3.1 És adequada la informació donada al pacient?
SI:                       NO: 

3.2 Està definit el mètode d’obtenció dels consentiments informats? 
SI:                       NO:     

4. Avaluació de les compensacions econòmiques?  
SI:                       NO: 

5. Cal avaluació pel CEIC          
SI:                       NO: 

6. Informació del medicament adequada?                           
SI:                       NO: 

 

   

Twitter

 

© 2011 - Serveis de Salut Integrats Baix Empordà - c/ Hospital, 17-19 Edif. Fleming - 17230 Palamós